הצהרת פרטיות ותנאי שימוש

מפעילי האתר לא יספקו בשום מקרה מידע הקשור לפרטיו של המשתמש, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר ידע זה רלבנטי, למעט לרופא אליו פנה המשתמש באמצעות האתר.

 1. למפעילי האתר לא תהיה הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים באתר.
 2. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר או לרופא אליו פנה המשתמש עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישמו באתר) הודעות ועדכונים.
 3. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני.
 4. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (AS IS) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
 5. מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או בקבלת שרות באמצעות האתר בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 6. מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות הענין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
 7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
  1. תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי חוקיות.
  2. תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
  3. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
  4. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
  5. תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
  6. תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
  7. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
  8. הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.
 8. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה).
 9. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 10. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.
 11. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
 12. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטייים של המשתמש בלבד.
 13. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישמו באתר הודעות ועדכונים.
 14. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.